Podział inwestycji – krótkoterminowe

www.zimnacrew.pl

Ludzie zainwestować mogą w bardzo wiele rzeczy. Ogólnie rzecz mówiąc, inwestujemy, kiedy zrzekamy się na przykład pieniędzy, aby w przyszłości móc dokonać z zysku dzięki tej kwocie. Jednak obok pojęcia zysku, związanego z inwestowaniem, mieści się również pojęcie rozwoju.

Czy inwestowanie można w jakikolwiek sposób podzielić? Oczywiście, że tak. Dzielimy je na długofalowe, średniofalowe albo krótkofalowe. Skupiając się nad inwestycjami krótkofalowymi, warto wiedzieć co pod nie podlega.

Podlegają pod to aktywa finansowe, którymi mogą być akcje, udziały oraz papiery wartościowe. Przeznaczane są one do tak zwanego pozbycia. Ten fakt dotyczy również udzielonych pożyczek, które są płatne w okresie dwunastu miesięcy od dnia bilansowego.

Za aktywa finansowe, uważane są również środki pieniężne. A więc możemy dokonać w tym momencie podziału na cztery kategorie: aktywa finansowe będące w sprzedaży, aktywa, które są utrzymane do czasu wymagalności oraz aktywa finansowe, które przeznaczone zostają do obrotu. W podziale na bilans, dokonujemy podziału krótkotrwałych inwestycji na występujące w jednostkach, które są powiązane, oraz na występujące w jednostkach pozostałych.

Akcje czy udziały, mogą zaistnieć, po spełnieniu kryteriów, wymaganych w ustawie o rachunkowości. Co to oznacza? Oznacza to, że przeznaczone zostają do obrotu, lub są dostępne do sprzedaży, tylko w czasie 12 miesięcy od dnia bilansowego. Jak widać, pojęcie inwestowania, a w nim inwestowania krótkoterminowego, nie jest banalnym zagadnieniem.

.

© 2019 EKO zarządzanie. Wszystkie prawa zastrzeżone.